هشدار برای تعطیلی پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز

هشدار برای تعطیلی پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز
جناب آقای دکتر هاشمی ریاست محترم سازمان بهزیستی کل کشور با سلام واحترام بی شک جنابعالی بعنوان مسئول و سکاندار اصلی اجتماعی ترین سازمان کشور که در حوزه اجتماعی ، آموزشی ، آسیبها، آسیب دیدگان،رفاه اجتماعی ، پیشگیری و مدیریت انسانی کار می کند، با نظریه... 

آخرین موضوعات