چرایی شکست طرح آسیب های اجتماعی

چرایی شکست طرح آسیب های اجتماعی
یکی از اساسی ترین دلایل شکست طرح ها این است که دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه و طرح مطالعاتی برای مقابله با آسیب های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمی کنند به نظر می رسد برای کاهش معضلات با همدیگر اتحاد و وفاقی میان سازمان های ذی ربط وجود ندارد درظاهر سازمان... 

آخرین موضوعات