بیداد شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی

بیداد شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی
«سائوپولو» جامعه ای است که یک گروه ثروتمند در آن در مناطق خصوصی و امکانات بسیار زندگی می کنند و گروه دیگر درفقر به حال خود رها شده اند. نابرابری‌های اقتصادی در جامعه ایرانی که از آن با عنوان شکاف طبقاتی یاد می‌شود، مرز شکاف را هم پشت سر گذاشته، به گفته... 

آخرین موضوعات