رونمایی از قالب جدید پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

رونمایی از قالب جدید پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
روزگاران نه چندان دور عناصری مثل خانواده گسترده ،محله ،ارتباطات اجتماعی چهره به چهره و … در بین اقوام ایرانی فراوان بود. امروزه تغییرات اجتماعی خیلی از عناصر فوق را تحت تاثیر قرار داده است ،ارزشها تغییر یافته ،خانواده های گسترده بتاریخ سپرده شده... 

راه اندازی پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

راه اندازی پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
روزگاران نه چندان دور عناصری مثل خانواده گسترده ،محله ،ارتباطات اجتماعی چهره به چهره و … در بین اقوام ایرانی فراوان بود. امروزه تغییرات اجتماعی خیلی از عناصر فوق را تحت تاثیر قرار داده است ،ارزشها تغییر یافته ،خانواده های گسترده بتاریخ سپرده شده... 

آخرین موضوعات