پرخاشگری؛ معضلی با صدها زمینه

پرخاشگری؛ معضلی با صدها زمینه
آمارهای ارایه شده از طرف مراجع رسمی نشان دهنده ی پررنگ بودن پدیده ی «نزاع» های خانوادگی و خیابانی است. اداره ی پزشکی قانونی استان تهران چندی پیش اعلام کرد که در سال 1392 به طور متوسط، هر 5 دقیقه یک نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. پرخاشگری... 

آخرین موضوعات