پرو‍ژه حمایت های اجتماعی برای معتادین بسیار کمرنگ است

پرو‍ژه حمایت های اجتماعی برای معتادین بسیار کمرنگ است
 پاکسازی محیط اجتماعی و چهره شهر از حیث وجود معتادین و ایجاد محیطی امن و در نتیجه کاهش نگرانی جامعه، مطالبه ای عمومی است. به گزارش ایرنا،مدتهاست چهره شهر آغشته به تصویر خاکستری رنگ حضور زنان و مردان معتاد شده است. تصاویری که با یک حمله ضربتی برای مدتی... 

آخرین موضوعات