بالاخره مددکاری اجتماعی زیر گروه علوم انسانی است یا پزشکی؟

بالاخره مددکاری اجتماعی زیر گروه علوم انسانی است یا پزشکی؟
سایت تخصصی مددکاری اجتماعی – اینکه رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی زیر گروه علوم انسانی است یا پزشکی هنوز هم مورد اختلاف نظر علمای مددکاری می باشد، در حقیقت ماهیت اصلی این اختلاف در درمانی یا غیر درمانی بودن حرفه مددکاری اجتماعی می باشد. و از نتایج محرز... 

آخرین موضوعات