پست های مددکاری اجتماعی توسط چه کسانی اشغال شده است؟

پست های مددکاری اجتماعی توسط چه کسانی اشغال شده است؟
برنامه ریزان نیروی انسانی در غالب سازمان های های دولتی که متولی خدمات رفاهی ، فرهنگی و اجتماعی هستند (منجمله سازمان بهزیستی) در رده های صنفی و ستادی خود و در طراحی مشاغل مورد نیاز بکارگیری مددکار اجتماعی در گروه های تخصصی را پیش بینی نموده اند.. سازمان... 

آخرین موضوعات