زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!

زندگی مجردی؛ صد فیلم با یک بلیت!
“پاییز پارسال تصادف کردم. از طرفی جرات نداشتم به خانواده‌ام در نیشابور زنگ بزنم. از طرف دیگر دوستانم هم یا گرفتار بودند یا کم‌لطفی کردند. خلاصه ساعت یازده و نیم شب که از بیمارستان مرخص شدم، همه راه را تا خانه تنها آمدم. یادم هست آن‌ شب حالم خیلی بد... 

آخرین موضوعات