پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت روز مددکار اجتماعی

پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت روز مددکار اجتماعی
به نام خالق نیکی ها بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی به دردآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار(سعدی) نام گذاری روزها و یا هفته ها در سطوح بین المللی و ملی به مناسبت های خاص ازجمله مشاغل فرصت مناسبی است تا از دست اندرکاران آن شغل... 

آخرین موضوعات