پیشگیری از حوادث رانندگی و روز جهانی مددکاری اجتماعی

پیشگیری از حوادث رانندگی و روز جهانی مددکاری اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی- در واپسین روزهای سال جاری دو مناسبت مبارک به هم پیوند خورده اند: طرح انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای پیشگیری از حوادث رانندگی و روز جهانی مددکاری اجتماعی.     در اغلب کشورهای دنیا به مناسبت ماه و روز جهانی مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات