چالشهای حرفه مددکاری اجتماعی در محیط کار

چالشهای حرفه مددکاری اجتماعی در محیط کار
اگر از عدم رشد علمی و کیفی مددکاری اجتماعی به دلیل فقدان سیستم آموزشی مطلوب و بروز و ناکافی بودن اساتید متخصص و خبره و … در دهه های اخیر فاکتور بگیریم عدم بستر سازی مناسب در سازمانهای رفاهی و شناخت ناکافی برخی مسئولین میانی و سازمانی از نحوه شرایط... 

آخرین موضوعات