چاله‌های اقتصادی؛ چالش‌های اجتماعی

چاله‌های اقتصادی؛ چالش‌های اجتماعی
«یکی از عوامل موثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی معضلات و شرایط سخت اقتصادی است. شرایط سخت اقتصادی زمینه برای ارتکاب جرم را فراهم می‌‌کند. بنابراین وقتی در جامعه شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی هستیم باید تک تک عواملی که بر این مسئله تاثیر می‌گذارند مطالعه... 

آخرین موضوعات