فراخوان ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

فراخوان ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
فراخوان ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی در دانشگاه آزاد خمینی شهر آغاز شد. رئیس علمی این همایش ملی امروز گفت: مشاوران و مددکاران اجتماعی تا 10 بهمن فرصت دارند مقاله خود را به نشانی اینترنتی http://congress.iaukhsh.ac.ir/ بفرستند. آقای... 

آخرین موضوعات