چگونه میتوان موجبات کارآفرینی را در جامعه فراهم کرد؟

چگونه میتوان موجبات کارآفرینی را در جامعه فراهم کرد؟
امروزه واژه سلامتی تعریفی گسترده پیدا کرده است، سلامتی مجموع سلامت جسمانی، روانی و اقتصادی، را در بر میگیرد.شغل نیز متحول گشته است. اشتغال،صرفاً تنها وسیله ای برای تامین امرار معاش نیست و ابعادی مانندحس مشارکت، همکاری، جانشین پروری، حس تعلق به گروه... 

آخرین موضوعات