وظایف/کارکردهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی

وظایف/کارکردهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی
سخن گفتن پیرامون یک سازمان غیر دولتی که محور فعالیت هایش ارائه خدمات اجتماعی و معنوی است و نه تولیدِ یک فراورده مادی، و گروه مشتریانش عموماً افرادی آسیب دیده یا نیازمند یاری اند، حساسیت بسیاری می طلبد. اما به هر حال کلینیکهای مددکاری اجتماعی بخش مهم... 

آخرین موضوعات