کتاب فرآیند مددکاری اجتماعی و کارورزی انتشار یافت

کتاب فرآیند مددکاری اجتماعی و کارورزی  انتشار یافت
مولفان:دیوید واتسون،جانیس وست کتاب فرآیند مددکاری اجتماعی مترجمان: بتول امین جعفری (دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر محمدرضا ایروانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر کرم اله جوانمرد (عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله... 

آخرین موضوعات