شاخص های علمی برگزاری همایش چیست؟

شاخص های علمی برگزاری همایش چیست؟
همایش چیست؟ همایش به طور کلی به عنوان یک جلسه که  چند نفر در مورد یک موضوع خاص بحث می کنند، تعریف می شود. در یک همایش، ایده های جدید مطرح  و اطلاعات جدید در میان کارشناسان رد و بدل میشود.  در واقع  همایش علمی تجمع دانشمندان و دانشگاهیان است، که در آن یافته... 

آخرین موضوعات