کنفرانس انجمن مددکاران اجتماعی آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود

کنفرانس انجمن مددکاران اجتماعی آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود
کنفرانس آموزشی انجمن مددکاران اجتماعی آسیا و اقیانوسیه بشرح زیر برگزار می گردد: موضوعات: آزادسازی اقتصادی و اجتماعی نا برابری های شهرسازی و تحول اجتماعی فقر و آسیب پذیری امنیت زیست محیطی گروه های اجتماعی در معرض خطر و پاسخ گفتمان های امنیت بشر زمان: 20-24... 

آخرین موضوعات