30درصد جمعیت کشور نیازمند توجه ویژه‌اند

30درصد جمعیت کشور نیازمند توجه ویژه‌اند
حقوق کودکان و نوجوانان امروز یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی است. ازآنجایی‌که کودکان و نوجوانان در برابر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، ‌بسیار آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند، از نوامبر 1989، کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد تشکیل... 

آخرین موضوعات