کودتا در دانشگاه علامه طباطبایی!

کودتا در دانشگاه علامه طباطبایی!
صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که در تعطیلات تابستان سال جاری بسیاری از اساتید را بازنشسته کرده است، در روزهای اخیر ۱۰۰ نفر از از دانشجویان دکتری، مدیران و کارکنان این دانشگاه را خارج از رویه های متعارف به عضویت هیئت علمی این دانشگاه... 

آخرین موضوعات