وقتی کسی می میرد …

وقتی کسی می میرد …
اینکه ما ملت مرده پرستی هستیم و همیشه وقتی همه چیز تمام می شود یاد تقدیر و تشکر میفتیم یا اینکه ما ملت نژادپرستی هستیم که نمی دانیم چطور با مهاجران رفتار کنیم و هزار اینکه ی دیگر، مسأله این ها نیست. مسأله این هم نیست که سیستم قضایی و کیفری ما کارکرد مناسبی... 

آخرین موضوعات