کودکان مبتلا به اعتیاد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند

کودکان مبتلا به اعتیاد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند
در نشست “بررسی اعتیاد کودکان و رویکرد خدمات و درمان آن” ، مریم کیانی از اعضای جمعیت دانشجویی-مردمی امام علی(ع)،ضمن بیان آنکه مشاهدات این NGO در خصوص اعتیاد کودکان از محله خاک سفید تهران آغاز شد و بعد از گذشت سه سال فهمیدیم که کودکان مبتلا به اعتیاد... 

آخرین موضوعات