هویت، دروازه ورود به زندگی اجتماعی

هویت، دروازه ورود به زندگی اجتماعی
افغان، افغانی، افغانستانی و هر عنوان دیگری که برای مهاجرین و پناهندگانی که از جنگ و خونریزی به کشوری با تاریخ و تمدنی چندین هزار ساله پناه آورده اند، به کار برده شود، تفاوتی ندارد. جزء جدایی ناپذیر تمامی این عناوین و القاب، انسان است. همه انسان ها به... 

آخرین موضوعات