کودکان کار افغان در معرض آسیب‌های اجتماعی

کودکان کار افغان در معرض آسیب‌های اجتماعی
بسیاری از کودکان کار افغان به دور از خانواده‌های‌شان زندگی می‌کنند و به همین دلیل آسیب‌پذیری‌شان نیز بیشتر می‌شود. یک مددکار اجتماعی گفت: وزارت کار به عنوان مسئول بازرسی از کارگاه‌ها بلحاظ اخلاقی نباید تبعیضی میان کودکان کار افغان و ایرانی قائل... 

آخرین موضوعات