تحلیلی کوتاه بر اتفاق ناگوار رخ داده برای دختر ۶ ساله افغانی

تحلیلی کوتاه بر اتفاق ناگوار رخ داده برای دختر ۶ ساله افغانی
تحلیل جنایت اتفاق افتاده در خصوص دختر ۶ ساله افغانی بدست یک نوجوان ۱۷ ساله ایرانی از چند دیدگاه قابل تحلیل است: از بُعد انتظامی و قضایی آنچه مشاهده می شود ورود دیر هنگام پلیس در این قضیه و موارد مشابه است! تا جایی که بنده می دانم بعد از گزارش فقدان یک... 

آخرین موضوعات