موسوی چلک: اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است

موسوی چلک: اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است
درد را از هر طرفی بخوانی درد است. حکایت نوزادانی که پس از به دنیا آمدن فروخته می شوند تا دل رهگذران را به درد آورند و پولی نصیب کسی کنند که نوزاد را به همراه دارد. روزگاری اگر نوزادی خرید و فروش می شد، برای رسیدن زن و مردی بی فرزند بود که آرزو داشتند زندگی... 

آخرین موضوعات