کودک ملک شخصی نیست

کودک ملک شخصی نیست
هفدهم مهر ماه سال نود و یک هجری شمسی مصادف با هشتم اکتبر دو هزار و دوازده به عنوان« روز جهانی کودک» نام گذاری شده است.یادداشت حاضر نیز به بهانه این روز نوشته می شود. بدون شک کودکان هر جامعه ای سرمایه گران بهای آن جامعه هستند. چرا که مهم ترین سرمایه جامعه... 

آخرین موضوعات