سالمندان در آرزوی چتر رفاه اجتماعی

سالمندان در آرزوی چتر رفاه اجتماعی
نتایج سرشماری سال 90 نشان می‌دهد، سیاست‌های کنترل موالید عمده ترین تغییری که در ساختار جمعیت به‌وجود آورد کاهش جمعیت جوان به 23درصد بود، یعنی جمعیت ایران از جوانی به سمت میانسالی می‌رود اما آنچه در این میان نگرانی کارشناسان جمعیتی را بیشتر می‌کند... 

آخرین موضوعات