گزارش یازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام

گزارش یازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله گزارش یازدهمین مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

گزارش دهمین مباحثه گروهی | آموزش و پرورش به مددکار اجتماعی نیاز دارد/ ندارد

گزارش دهمین مباحثه گروهی | آموزش و پرورش به مددکار اجتماعی نیاز دارد/ ندارد
بدینوسیله گزارش دهمین مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و هم... 

هفتمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

هفتمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله هفتمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

مشروح پنجمین گزارش میزگرد مجازی گروه مددکاران اجتماعی در تلگرام

مشروح پنجمین گزارش میزگرد مجازی گروه مددکاران اجتماعی در تلگرام
بدینوسیله پنجمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

چهارمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

چهارمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله چهارمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله سومین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و هم... 

آشنایی با دکتر موریس ستودگان

آشنایی با دکتر موریس ستودگان
با توجه به استقبال قابل توجه مددکاران اجتماعی و روانشناسان و سایر متخصصین علوم یاورانه (از استانهای مختلف) از “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” و امکان بهره مند شدن از حضور، دانش و تجارب فرهیختگان مددکار اجتماعی و اساتید ایرانی دانشگاههای... 

آخرین موضوعات