ترجمه چکیده مقالات ژورنال مددکاری اجتماعی؛ در گروه بزرگ مددکاران در تلگرام

ترجمه چکیده مقالات ژورنال مددکاری اجتماعی؛ در گروه بزرگ مددکاران در تلگرام
طی یک اقدام تیمی از سوی اعضاء گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام و بعنوان اولین خروجی از تحرکات این مجموعه مجازی، چکیده ۶ مقاله تخصصی از ژورنال بین المللی مددکاری اجتماعی ترجمه شده است که با اهداف ذیل صورت پذیرفته و منتشر می گردد: ۱- آشنایی... 

آخرین موضوعات