گزارش مباحثه گروهی: مددکار مطالبه گر، جامعه ی مطالبه گر می سازد ….

گزارش مباحثه گروهی: مددکار مطالبه گر، جامعه ی مطالبه گر می سازد ….
مطالبه گری در لغت به معنی درخواست و یا مطالبه فعل، نیاز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان است. مطالبه گری اجتماعی اصطلاحی است که با مددکاری اجتماعی عجین شده است و در واقع یکی از مفاهیم بنیادی و کاربردی در مددکاری اجتماعی است. بنا به تعریف گروه بزرگ مددکاران... 

آخرین موضوعات