مشروح پنجمین گزارش میزگرد مجازی گروه مددکاران اجتماعی در تلگرام

مشروح پنجمین گزارش میزگرد مجازی گروه مددکاران اجتماعی در تلگرام
بدینوسیله پنجمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

آخرین موضوعات