هفتمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

هفتمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله هفتمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله سومین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و هم... 

آخرین موضوعات