چهارمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

چهارمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله چهارمین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و... 

ترجمه چکیده مقالات ژورنال مددکاری اجتماعی؛ در گروه بزرگ مددکاران در تلگرام

ترجمه چکیده مقالات ژورنال مددکاری اجتماعی؛ در گروه بزرگ مددکاران در تلگرام
طی یک اقدام تیمی از سوی اعضاء گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام و بعنوان اولین خروجی از تحرکات این مجموعه مجازی، چکیده ۶ مقاله تخصصی از ژورنال بین المللی مددکاری اجتماعی ترجمه شده است که با اهداف ذیل صورت پذیرفته و منتشر می گردد: ۱- آشنایی... 

آخرین موضوعات