گزارشی از فعالیت انجمن مددکاران اجتماعی در مناطق زلزله زده

گزارشی از فعالیت انجمن مددکاران اجتماعی  در مناطق زلزله زده
انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان اردبیل با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی به منطقه زلزله زده آذربایجان اعزام و فعالیت خویش را آغاز نموده است.هم اندیشی و همکاری با نیروهای امدادگر و ارائه طرحهای جامعه ای از جمله این اقدامات بوده است ولی قابل تامل... 

آخرین موضوعات