گزارش اولین جلسه مجازی در گروه تلگرامی

گزارش اولین جلسه مجازی در گروه تلگرامی
اولین نشست مجازی با حضور دکتر مصطفی اقلیما و با حضور بیش از پانصد نفر از مددکاران اجتماعی، اساتید، نخبگان و دانشجویان به مدت 1/5ساعت در گروه تلگرامی جامعه مددکاران اجتماعی برگزار شد این جلسات به منظور استفاده مفید از فرصت فضای مجازی و در جهت پاسخ به پرسشهای... 

آخرین موضوعات