اگر گشت‌ ارشاد هست، ماهواره هم هست

اگر گشت‌ ارشاد هست، ماهواره هم هست
ولی ظرافتی در کار دوستان وجود دارد و آن این است که مردم یا باید در خیابان باشند و ارشاد شوند و یا در خانه باشند و ارشاد شوند. رضا ساکی در خبرگزاری ایسنا نوشت: هیچ وقت نخواستم در ستون طنز پیش‌بینی بکنم. اما حالا که روزهای پایانی تابستان را پشت‌ سر می‌گذاریم... 

آخرین موضوعات