گمشده ای به نام مشارکت های اجتماعی

گمشده ای به نام مشارکت های اجتماعی
روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش نوشت: شاید ما آخرین نسل های ایرانیانی باشیم که مفهوم مشارکت را در ساده ترین مناسبات زندگی مان، تجربه کرده ایم.  این گزارش که در روز چهارشنبه 22 مهر 1394 خورشیدی به قلم ارمغان زمان فشمی انتشار یافته ، می افزاید: هنوز هم دفتر... 

آخرین موضوعات