️روز شمار روز مددکاری اجتماعی

️روز شمار روز مددکاری اجتماعی
🧭سه شنبه ۲۶ بهمن ماه مصادف با سالروز میلاد امام علی(ع) و “روز ملی مددکار اجتماعی” 🧭سه شنبه ۲۴ اسفند ماه مصادف با ۱۵ مارس و سومین سه شنبه ماه مارس “روز جهانی مددکاری اجتماعی”  

آخرین موضوعات