افیون دیجیتالی …

افیون دیجیتالی …
موادمخدر دیجیتال یا شنیداری، آهنگ‌هایی است که با گوش دادن به آنها حسی شبیه زمانی که موادمخدر استعمال می‌شود به آدم‌ها دست می‌دهد، طوری‌ که هر آهنگ مخصوص یک ماده مخدر است و حسی شبیه آن را دارد، مثلا بعضی از آنها حسی شبیه کوکائین ایجاد می‌کند و برخی... 

آخرین موضوعات