شرایط خاص ایران در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ نهادهای متولی چه می کنند؟

شرایط خاص ایران در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ نهادهای متولی چه می کنند؟
با توجه به نتایج این فعالیت پژوهشی، می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی در ایران وسیع است و آن‌چه که در کشور در حال رخ‌دادن است، یک اتفاق ویژه است؛ یعنی در ظرف زمانی حال، در هیچ کجای دنیا؛ حتی در یک کشور بحران‌زده مانند افغانستان، شاهد وقوع چنین پدیده‌هایی... 

آخرین موضوعات