راه‌حل دختران سوری برای فرار از تجاوز

راه‌حل دختران سوری برای فرار از تجاوز
با افزایش پدیده تجاوز جنسی به دختران سوری در اردوگاه‌های آوارگان، بسیاری از خانواه‌ها دختران خود را سنین بسیار پایین وادار به ازدواج می‌کنند. با افزایش پدیده تجاوز جنسی به دختران سوری در اردوگاه‌های آوارگان، بسیاری از خانواه‌ها دختران خود را سنین... 

آخرین موضوعات