زلزله ورزقان به سه روایت

زلزله ورزقان به سه روایت
تبریز- ضجه های مادرانه، اشک های پدرانه، جوان بود ولی غمی ناخوانده و ناخواسته در چشمانش موج می زد، وقتی کنار محمد نشستم گفت: هنوز ضجه های زنم در گوشم است. زلزله ورزقان به سه روایت او گفت:زنم هرچند در بیمارستان بستری است و خود شاهد جنازه فرزندنمان بوده ولی... 

آخرین موضوعات