حمایت از زنان مشوق طلاق نیست

حمایت از زنان مشوق طلاق نیست
در جوامع پیشرفته دولت‌ها بسته‌های حمایتی برای گروه‌های در معرض آسیب درنظر می‌گیرند. چنین بسته‌هایی باعث می‌شود آنها به‌دلیل درآمد پایین تن به هر کاری ندهند. حمایت از این افراد در واقع، باعث می‌شود یک جامعه در شاخص رفاه اجتماعی پیشرفت کند و فقر کمتر... 

آخرین موضوعات