هیچ مددکاری به تنهایی علمدار مددکاری اجتماعی نیست

هیچ مددکاری به تنهایی علمدار  مددکاری اجتماعی نیست
مددکاری اجتماعی سه رکن دارد که وظایف مددکاران با این ارکان مورد ارزیابی قرار می گیرد. این سه رکن عبارتند از: دانش، ارزش و مهارت. بیان این اطلاعات از این جهت مفید خواهد بود که مددجویان بدانند که مددکاران اجتماعی چه کسانی هستند؟ چه انتظاراتی باید از آنها... 

آخرین موضوعات