نقدی بر چند باور رایج در مددکاری اجتماعی

نقدی بر چند باور رایج در مددکاری اجتماعی
عمیق شدن بیش از حد در یک حوزه نظری یا حرفه ای و شاید عدم توجه کافی به نقدها و نظرهای انتقادی گاهی موجب نادیده گرفته شدن برخی واقعیتها می شود. در مددکاری اجتماعی و سایر حرفه های یاورانه نیز اتفاق مشابهی ممکن است رخ دهد. تعصب بیش از حد به نام یا کارکرد یک... 

آخرین موضوعات