تحصیل بیش از ۲۴ هزار دانشجو در مراکز علمی و کاربردی

تحصیل بیش از ۲۴ هزار دانشجو در مراکز علمی و کاربردی
رئیس موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی کشور از تحصیل بیش از ۲۴ هزار دانشجو در این مراکز خبرداد. وحیده نگین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بجنورد با اشاره به فعالیت 37 مرکز علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در سطح کشور... 

آخرین موضوعات