یادداشت/ مشکلات و چالش‌ های مددکاری اجتماعی

یادداشت/ مشکلات و چالش‌ های مددکاری اجتماعی
حرفه مددکاری یکی از ضروری ترین مشاغل برای جامعه در حال تغییر ایران است. مشکلات و مسائل پیچیده که گریبانگیر افراد، خانواده ها و گروه های مختلف در جوامع بزرگ و کوچک می شود، بسیاری از افراد را نیازمند دریافت کمک و حمایت ازجانب سازمان های رسمی و غیر رسمی... 

آخرین موضوعات