همسرآزاری در ایران از چه جنسی است؟

همسرآزاری در ایران از چه جنسی است؟
یک جامعه‌شناس معتقد است، خشونت وارد خانواده‌های ما نشده و همسرآزاری در ایران بیشتر از نوع کلامی است. ایسنا : دکتر حسین امیری ، با بیان اینکه فشارهای جسمی، روانی و فکری باعث بروز همسرآزاری در جامعه ‌می‌شود، اظهار کرد: همسرآزاری یک پدیده اجتماعی است... 

آخرین موضوعات